• Wij maken
  innovatieve
  webapplicaties.

  Wij zijn een webdevelopment bedrijf,
  gespecialiseerd in oplossingen op maat.
 • Wij bouwen
  oplossingen
  op maat.

  Software moet een meerwaarde zijn
  en waarde toevoegen.

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Pi-Software
Nieuwe Heerweg 9, 9160 Lokeren
btw BE0861.326.346
info@pi-software.be
+32 (0)486/88.59.23

Algemene voorwaarden, geldig op alle contracten en verkopen.

Artikel 1: Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de klant. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door Pi-Software worden aanvaard. Het stilzwijgen van Pi-Software kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Artikel 2: Middelenverbintenis.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, komen partijen overeen dat de verbintenissen die Pi-software op zich neemt, steeds te kwalificeren zijn als middelenverbintenissen. Pi-Software zal steeds als een goede huisvader de correcte uitvoering van deze verbintenissen nastreven.

Artikel 3: Duur en beëindiging.
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht, worden de specifieke overeenkomsten of abonnementen voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch stilzwijgend hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar. Opzegging is enkel mogelijk mits het versturen van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging minstens drie (3) maanden voor de afloop van de termijn.

Artikel 4: Prijzen.
De prijzen die door Pi-Software in offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend. Een offerte heeft een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen vermeld op onze website opgenomen op drukwerk zijn louter indicatief en kunnen geen enkele verplichting van Pi-Software teweeg brengen.

Artikel 5: Levering.
Pi-Software zal - behoudens andersluidende schriftelijk akkoord - niet gehouden zijn aan leverings- en uitvoeringstermijnen die door de klant zijn vooropgesteld. De door Pi-Software vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van Pi-Software, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding. Pi-Software kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.

Artikel 6: Levering van software.
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Pi-Software voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van software die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken en niet te zullen doorgeven aan derden. Geen enkele overeenkomst met Pi-Software brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Pi-Software of haar licentiegever - naar gelang het geval - blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging zullen alle diensten die na de levering worden gepresteerd aan de klant worden aangerekend.

Artikel 7: Klachten.
Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze binnen de acht dagen schriftelijk en aangetekend worden geformuleerd. De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elk zichtbaar gebrek bij levering moet binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Pi-Software is niet verantwoordelijk voor alle plaatsingen die door de klant zelf werden uitgevoerd.

Artikel 8: Ongeoorloofd gebruik.
De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van (strafrechtelijke)inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Pi-Software of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin daartoe aanleiding geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel een onrechtmatige praktijk uitmaken op de door Pi-Software beschikbaar gestelde infrastructuur, systemen, diensten of faciliteiten. De klant zal Pi-Software op eerste verzoek vrijwaren en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Pi-Software die hiermee verband houdt.

Artikel 9: Betalingen.
Alle betalingen worden verricht op de zetel van Pi-Software. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 12% aangerekend meer een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met minimum van € 50,00. In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Pi-Software het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde goederen blijven eigendom van Pi-Software tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Bij laattijdige of niet-betaling kan Pi-Software de geleverde goederen te allen tijde terugvorderen. Niettemin draagt de klant reeds het risico van het verlies vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11: Vrijwaring.
De klant zal Pi-Software integraal vrijwaren voor alle hinder of schade, lichamelijke, materiële en immateriële schade, inclusief winstderving, contractuele en buitencontractuele schade, rechtstreekse en onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als onvoorzienbare schade, veroorzaakt aan derden, en die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.
Behoudens dwingende wetgeving, zal Pi-Software alleen aansprakelijk kunnen gesteld worden voor aantoonbare schade die veroorzaakt is door haar grove fout of haar opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Pi-Software blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van de aan de klant gefactureerde bedragen over een periode van de laatste zes maanden voorafgaand aan het schadegeval. In elk geval zal Pi-Software niet solidair kunnen veroordeeld worden met eventuele andere schuldenaars.

vArtikel 13: Geschillen.
Alleen de rechtbanken die zich situeren binnen het rechtsgebied van de zetel van Pi-Software zijn bevoegd om te oordelen over alle geschillen in uitvoering van de overeenkomst. Alleen het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 14: Solidariteit.
Indien de contract gesloten wordt door meerdere klanten, dan zijn alle klanten die de bestelbon ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot uitvoering van het contact.

Artikel 15: Nietigheid.
Indien (een deel van) een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven en dit behoudens andersluidende bepaling. De ongeldige of niet uitvoerbare bepalingen, zullen vervangen worden door een geldige en uitvoerbare bepaling die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

vArtikel 16: Overige Bepalingen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Pi-Software worden meegedeeld.

(laatste update: 1 oktober 2020)

Een project in gedachten?
Neem gerust contact op!

Door mee te denken met u zoeken we oplossingen, niet alleen wat betreft uw merk, uw website of webapplicatie maar hoe we al deze digitale elementen kunnen doen samenwerken voor uw zaak.

Naast meer dan 15 jaren ervaring hanteren we ook een transparante prijssetting en kan u rekenen op een persoonlijke aanpak voor uw project. De eerste stap in een project is telkens een vrijblijvend gesprek.

Contacteer ons