• Wij maken
  innovatieve
  webapplicaties.

  Wij zijn een webdevelopment bedrijf,
  gespecialiseerd in oplossingen op maat.
 • Wij bouwen
  oplossingen
  op maat.

  Software moet een meerwaarde zijn
  en waarde toevoegen.

Privacy Verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Pi-Software (hierna genoemd "Pi-Software", "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze websites http://www.pi-software.be (hierna genoemd de "Website") en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Pi-Software en haar klanten, prospecten en business partners.

Pi-Software wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Pi-Software verzamelt, alsook over de wijze waarop Pi-Software deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account, alsook het aanmaken van een demo-account met het oog op het gebruik van de demo van Pi-Software impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
Pi-Software kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam
E-mailadres
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Bedrijfsnaam
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van Pi-Software (hierna genoemd het "Platform") en/of de mobiele applicatie van Pi-Software (hierna genoemd de "App") (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
Correspondentiegegevens met en uitgaande van Pi-Software

Pi-Software verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Pi-Software via het Platform en/of de App. Zo zal Pi-Software, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Pi-Software toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
Het aanmaken van een (demo-)account
Een samenwerking met Pi-Software
Bezoek van de Website
Het gebruik dat u maakt van de diensten van Pi-Software middels het Platform en/of de App, al dan niet via een mobiel apparaat
De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Pi-Software of het herstellen van uw wachtwoord)
Correspondentie met en uitgaande van Pi-Software
Het meedelen aan Pi-Software van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App
Het opvragen van een offerte
Het uitwisselen van business cards

De door Pi-Software verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Pi-Software kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
De uitvoering van een overeenkomst met Pi-Software
Het leveren van de diensten van Pi-Software middels het Platform en/of de App
Het leveren van support
Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
Statistische doeleinden
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Pi-Software zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Pi-Software en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Pi-Software in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Pi-Software uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Pi-Software hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer Pi-Software of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - dewelke Pi-Software heeft verzameld - een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal Pi-Software uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Pi-Software uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder 'gebruik persoonsgegevens'.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@pi-software.be voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Pi-Software te bezorgen via email of ter post:
Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Pi-Software mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('right to be forgotten');
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven", zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Pi-Software.

Beveiliging persoonsgegevens
Pi-Software verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Pi-Software zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Pi-Software, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Pi-Software in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.
Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Pi-Software zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld - bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden - zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. Pi-Software raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)', of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring
Pi-Software is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Pi-Software verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Pi-Software uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Pi-Software
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Pi-Software uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: info@pi-software.be of
Via de post: Pi-Software, Oude Heerweg 190, 9160 Lokeren

Een project in gedachten?
Neem gerust contact op!

Door mee te denken met u zoeken we oplossingen, niet alleen wat betreft uw merk, uw website of webapplicatie maar hoe we al deze digitale elementen kunnen doen samenwerken voor uw zaak.

Naast meer dan 15 jaren ervaring hanteren we ook een transparante prijssetting en kan u rekenen op een persoonlijke aanpak voor uw project. De eerste stap in een project is telkens een vrijblijvend gesprek.

Contacteer ons